THÔNG BÁO

Kế hoạch v/v kiểm tra, đối chiếu các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ của sinh viên khóa 37 hệ đại học chính quy và sinh viên khóa 38 hệ cao đẳng chính quy

Căn cứ Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo kế hoạch về việc kiểm tra, đối chiếu các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ của sinh khóa 37 hệ đại học chính quy và sinh viên khóa 38 hệ cao đẳng chính quy cụ thể như sau:

1.Nội dung:

  • Phòng CTSV cung cấp các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên để sinh viên kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi ghi trên văn bng, chứng chỉ.
  • Yêu cầu sinh viên ký cam đoan về việc đã kiểm tra thông tin, ký xác nhận các yêu cầu chnh sửa thông tin và cung cấp các căn cứ yêu cầu chỉnh sửa thông tin.

Lưu ý:  Các thông tin liên quan đến khai sinh của sinh viên ghi trên văn bằng  phải căn cứ vào giấy khai sinh hp lệ và hồ sơ trúng tuyển của sinh viê

2.Đối tượng: Sinh viên các lớp khóa 37 hệ đại học chính quy và sinh viên khóa 38 hệ cao đẳng chính quy có tên trong danh sách kèm theo.

3. Thời gian và địa điểm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2016

4. Tổ chức thực hiện:

  • Phòng CTSV: Làm đầu mối công tác kiểm tra, đối chiếu các thông tin; lập danh sách sinh viên kiểm tra thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ của sinh viên các lớp.
  • Khoa: Triển khai cho sinh viên các lớp khóa 37 hệ đại học chính quy và  khóa 38 hệ cao đẳng chính quy kiểm tra, đối chiếu các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ (danh sách kèm theo); nộp lại danh sách sinh viên đã kiểm tra thông tin về phòng CTSV trước ngày 30/12/2016.
  • Nghĩa vụ sinh viên:

+ Đọc kỹ các thông tin do phòng CTSV cung cấp .

+ Ký xác nhận thông tin đúng; ký xác nhận chỉnh sửa thông tin khi thông tin cung cấp chưa đúng, ghi rõ nội dung chỉnh sửa (kèm theo giấy khai sinh hoặc bằng THPT làm căn cứ).

+ Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ khi ký nhận văn bằng và chứng chỉ.

 + Sinh viên không kiểm tra thông tin theo tinh thần thông báo này hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sai sót thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ theo thông tin phòng CTSV cung cấp nếu có. 

 Trên đây là kế hoạch về việc kiểm tra, đối chiếu các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, của sinh viên khóa 37 hệ đại học chính quy và  khóa 38 hệ cao đẳng chính quy, Nhà trường đề nghị các khoa và sinh viên có tên trong danh sách thực hiên nghiêm túc thông báo này./.

Tập tin đính kèm : 1014.KH,DHDL.pdf

Các tin khác