THÔNG BÁO

Thông báo v/v Xử lý học viên vi phạm Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học

Thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng  hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo các đơn vị và học viên hệ vừa làm vừa học việc xử lý học viên vi phạm Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học  cụ thể như sau:

  1. Học viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
  1. Nghỉ học hai học kỳ liên tiếp không lý do và không đóng học phí.

    b)  Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường.

  2. Học viên thuộc đối tượng không ưu tiên trong tuyển sinh thời gian hoàn thành khóa học cu thể như sau:

    +   Hệ đại học: 8,5 năm.

    +   Hệ đại học bằng hai: 5,5 năm.

  3. Học viên thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh được cộng thêm một năm vào thời gian hoàn thành chương trình khóa học

c)  Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

2.Thời gian thực hiện: Áp dụng từ học kỳ I năm học 2016-2017.

Với các nội dung nêu trên Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo thường xuyên và phòng Tài chính phối hợp thực hiện. Ban Chủ nhiệm các khoa phối hợp với các cơ sở liên kết phổ biến các nội dung của thông báo này và quán triệt học viên thực hiện nghiêm túc theo quy định./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV.

( Đã ký ) 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm : THÔNG BÁO XÓA TÊN VLVH.pdf

Các tin khác